نمایش 109–135 از 157 نتیجه

افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد و تعهدات کارکنان سازمان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه تسهیم دانش و فراموشی سازمانی هدفمند با سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با حفظ و نگهداری نیروی انسانی در شرکت های مواد غذایی فعال در شهرستان تبریز (مطالعه موردی: شیرین عسل)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه میان فرایندهای مدیریت دانش و استراتژی های رقابتی (مطالعه موردی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام)

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رویكردهای مختلف جهت تهیه ساختار شكست كار (WBS) در برنامه ریزی پروژه ها

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی سیستم و شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد پایدار

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی شاخص منابع انسانی و زیر شاخص های مربوطه به ایران بر پایه شاخص های نوآوری های جهانی GII-Global Innovation Index

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان شرکت داروسازی ایران هورمون

35,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی عوامل موثر بر كیفیت خدمات انبارداری نوین

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی مفهوم الگوی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمان

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله برنامه‌ ریزی آموزش و توسعه فردی

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله برنامه ‌ریزی آموزش و توسعه مدیران

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بهبود و تحول در مدیریت منابع انسانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر کمیته حسابرسی، اندازه شرکت، سودآوری واهرم مالی بر هموارسازی سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر مدیریت دانش و آموزش بر افزایش بهره وری در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر منابع انسانی بر بهره وری و پویایی سازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر نظام ارزشیابی موثر در پویایی سازمان ها

26,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تبیین اثرگذاری بازخورد شغلی بر یادگیری شغلی، خودکارآمدی و عملکرد شغلی ( مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی شهر تهران)

24,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تجربه پیاده سازی فرایند جذب و استخدام در فاز ساخت کارخانه لوله و پوشش در جنوب کشور

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تحلیل گری منابع انسانی در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین الگوی کاربردی در زمینه ابقای نیروی انسانی در شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی (مطالعه موردی ایران خودرو خراسان)

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعهد شغلی کلید توسعه پایدار

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعیین عوامل تاثیرگذار استقرار آموزش الکترونیک در سازمان (موردکاوی : شهرداری تهران)

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعیین معیارهای ارزیابی عملكرد كاركنان

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله جایگاه مدیریت عملکرد در رابطه تعالی سازمانی و استراتژی منابع انسانی

26,000 تومان