مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان (تاماپ)

با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای فعالیت خود را از تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۶ با هدف آموزش حوزه های مختلف مدیریت، در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی آغاز نموده است، و در طول این مدت با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی به دوره های آموزشی و کنفرانس های، زمینه و بستر مناسب را برای افزایش دانش مدیران و علاقمندان حوزه مدیریت فراهم ساخته است.

 

دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی، مکانی برای تبادل نظر و گفتگو میان افراد متخصص است و آینده نگری این مرکز، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با عناوین مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید، مدیریت بهره وری و کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت جذب و استخدام، مدیران آموزش، مدیریت مالی و حسابداری، بازرگانی بین المللی، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبارداری و کنترل موجودی، مدیریت دانش می باشد.

این مرکز همواره پس از برگزاری این دوره های آموزشی، به بررسی فرم های ارزیابی که در دسترس مدیران و شرکت کنندگان قرار داده است می پردازد تا کمبودهای برگزاری را از نظر علمی و اجرائی بهبود ببخشد.

 

از دیگر فعالیت های این مرکز، راه اندازی فروشگاه اینترنتی و پشتیبانی ۲۴ ساعته این تارنما می باشد که در آن، علاقمندان می توانند جهت دسترسی آسان به دوره های آموزشی کوتاه مدت به ثبت نام اینترنتی و یا خرید مقالات و فیلم آموزشی سخنرانی اساتید بپردازند. 

رامتین اخلاقی

رئیس هیئت مدیره

علی اخلاقی

مدیر عامل

در قسمت ذیل به عناوین دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی برگزار شده توسط این مرکز اشاره شده است:

۱۳۸۷

۱۱ و ۱۲ تیر / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

۱- کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای

۷ و ۸ بهمن / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

۲- اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۳۸۸

۲ و ۳ آذر / تهران – هتل المپیک

۳- دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۳۸۹

۵ و ۶ مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

۴- اولین کنفرانس مدیریت تولید

۲۶ و ۲۷ بهمن / تهران – مرکز همایس های بین المللی نیایش

۵- سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۳۹۰

۱۶ شهریور / تهران – دانشگاه تربیت مدرس

۶- اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

۲ و ۳ آبان / تهران – هتل المپیک

۷- دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۲۹ و ۳۰ بهمن / تهران – هتل المپیک

۸- چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۳۹۱

۲۸ و ۲۹ تیر / تهران-مرکز همایش های بین المللی نیایش

۹- اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۱۲ و ۱۳ مهر / تهران-دانشگاه تربیت مدرس

۱۰- دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

۳ و ۴ بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۱- سومین کنفرانس مدیریت تولید

۱۳۹۲

۳۰ و ۳۱ مرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۲- پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۱ و ۱۲ آبان / تهران – مرکز هماش های بین المللی رازی

۱۳- اولین همایش ارزیابی عملکرد

۲۹ و ۳۰ بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۴- دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۳

۲۲ خرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۵- اولین کنفرانس مدیریت پروژه

۲ و ۳ شهریور / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۶- ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۳۰ مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی فریختگان

۱۷- دومین همایش ارزیابی عملکرد

۱۷ دی / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۱۸- چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

۶ اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

۱۹- سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

۲ خرداد / تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۲۰- دومین کنفرانس مدیریت پروژه

۲ شهریور / تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۱- سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

۱۶ مهر / تهران - دانشگاه شهید بهشتی

۲۲- چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۸ اسفند / تهران – دانشگاه شهید بهشتی

۲۳- سومین همایش ارزیابی عملکرد

۱۳۹۵

۳۱ تیر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

۲۴- پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۲۲ دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۵- چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

۲۲ دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۶- هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۵ اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۷- ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۶

۴ مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۲۸- پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

۴ مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۲۹- چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

۱۳ آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۰- هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۱۳ آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۱- پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

۱۳ آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۲- اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

۹ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۳- اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی بین المللی

۹ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۴- اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

۱۲ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۵- اولین همایش مدیریت جذب و استخدام

۱۲ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۶- هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

۱۲ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۷- اولین همایش مدیریت مالی و حسابداری

۱۵ اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۸- سومین کنفرانس مدیریت پروژه

۱۳۹۷

۲۷ تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۳۹- هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۲۷ تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۴۰- دومین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

۲۸ تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۴۱- اولین کنفرانس مدیران آموزش

۲۸ تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۴۲- ششمین کنفرانس مدیریت تولید

۱۲ دی / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۳- ششمین همایش ارزیابی عملکرد

۱۲ دی / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۴- دومین همایش مدیریت مالی و حسابداری

۱۳ دی / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۵- اولین کنفرانس مدیریت دانش

۱۳ دی / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۶- چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

۱۳۹۸

۱۹ و ۲۰ تیر / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۷- نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

۲۳ و ۲۴ آذر / تهران – دانشگاه الزهرا

۴۸- هفتمین همایش ارزیابی عملکرد