نمایش 1–27 از 69 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

483,600 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیران آموزش

302,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت انبارداری

331,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

343,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی

321,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

616,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت پروژه

338,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت تولید

339,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

315,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات

328,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت دانش

339,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

316,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

518,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

528,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

308,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

306,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

415,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

412,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

536,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

324,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

293,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

354,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

485,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

783,600 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

522,000 تومان