نمایش 1–27 از 135 نتیجه

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

308,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

264,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

268,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

578,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

403,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

333,000 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

139,500 تومان
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

146,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

492,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

422,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

428,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

924,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

644,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

532,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

223,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

234,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Innovation and Quality for Higher Productivity Competitiveness of Companies

65,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Promotion & Preservation of Quality Consistency in Products and Services By Using TOYOTA Management

104,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Quality of Products and Decreasing the Expenditures of Companies Through Lean and Six Sigma Management Strategies – A Case Of Lean SIX SIGMA Project: Reduction Of Responding Time For Maritime Accidents In Korea Coast Guard

83,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم Reducing Wastes – it’s Impact Over Productivity

87,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم The Role of Productivity and Better Application of Resources in Knowledge Management Systems

31,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی روند بهره وری در کشور

تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی علل کاهش بهره وری در ایران

32,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آشنایی با تغییرات پیشنهادی استاندارد ISO 9001، ویرایش 2015 و نحوه بکارگیری آن

66,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارائه الگوی مناسب برای افزایش بهره وری و کاستن از تحریمات

98,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط استراتژی سازمان با کیفیت و کنترل ضایعات (مطالعه موردی)

39,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ارتباط اندازه گیری عملکرد سازمانی و کارکنان، حلقه مفقوده بهره وری سازمان

55,800 تومان