کتاب مجموعه مقالات: فایل مقاله / کتاب مجموعه مقالات / فایل فیلم / پکیج فیلم آموزشی / پکیج فایل آموزشی
این بخش به بررسی محصولات “پکیج فیلم DVD آموزشی” می پردازد.

این محصولات در “مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان” ارائه شده است.

دوره مدیریت منابع انسانی پیشرفته-همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی-همایش ارزیابی عملکرد-کنفرانس مدیران آموزش-کنفرانس مدیریت انبارداری-کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش-کنفرانس مدیریت بازرگانی خارجی-کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت-کنفرانس مدیریت پروژه-کنفرانس مدیریت تولید-کنفرانس مدیریت جذب و استخدام-کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات-کنفرانس مدیریت دانش-کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری
محصولات به شرح ذیل است:

نمایش 1–27 از 45 نتیجه

افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیران آموزش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت پروژه

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

100,000 تومان
مكان گيرنده
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت خرید و عملیات

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت دانش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ارزیابی عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت پروژه

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تولید

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت مالی و حسابداری

100,000 تومان