فول پکیج آموزشی

-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

321,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

352,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

162,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

216,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

145,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

139,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

178,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

207,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

184,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

242,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

146,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

152,500 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

205,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

153,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

177,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

170,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

273,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

171,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

259,000 تومان
-75%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

169,000 تومان