فول پکیج آموزشی

-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 1,286,000 تومان بود.قیمت فعلی 643,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 1,410,000 تومان بود.قیمت فعلی 705,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

قیمت اصلی 648,000 تومان بود.قیمت فعلی 324,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 864,000 تومان بود.قیمت فعلی 432,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 582,000 تومان بود.قیمت فعلی 291,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 558,000 تومان بود.قیمت فعلی 279,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 712,000 تومان بود.قیمت فعلی 356,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 830,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 738,000 تومان بود.قیمت فعلی 369,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 970,000 تومان بود.قیمت فعلی 485,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

قیمت اصلی 586,000 تومان بود.قیمت فعلی 293,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 610,000 تومان بود.قیمت فعلی 305,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

قیمت اصلی 820,000 تومان بود.قیمت فعلی 410,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 612,000 تومان بود.قیمت فعلی 306,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 708,000 تومان بود.قیمت فعلی 354,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 680,000 تومان بود.قیمت فعلی 340,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 1,092,000 تومان بود.قیمت فعلی 546,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

قیمت اصلی 684,000 تومان بود.قیمت فعلی 342,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 1,036,000 تومان بود.قیمت فعلی 518,000 تومان است.
-50%
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش ارزیابی عملکرد

قیمت اصلی 676,000 تومان بود.قیمت فعلی 338,000 تومان است.