Showing all 12 results

مشاهده فیلترها

کتاب آموزشی آموزش و توسعه

94,800 تومان

کتاب آموزشی از سر راه کارکنان کنار بروید

54,500 تومان

کتاب آموزشی تعالی منابع انسانی

102,400 تومان

کتاب آموزشی رهبری

103,200 تومان

کتاب آموزشی شاخص های کلیدی عملکرد

84,800 تومان

کتاب آموزشی شناخت حسابها و صورتهای مالی

45,200 تومان

کتاب آموزشی کارکردن با تو مرا بیچاره کرده است

92,800 تومان

کتاب آموزشی کدهای رهبری سازمانی

87,600 تومان

کتاب آموزشی کلینیک مدیریت منابع انسانی

69,600 تومان

کتاب آموزشی مدیریت چرخه بهبود بهره وری

122,400 تومان

کتاب آموزشی مدیریت دانش

91,200 تومان

مجموعه کتاب های پرفروش آموزشی ویژه مدیران

315,000 تومان