هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد
چهارشنبه و پنج شنبه - 16 و 17 تیر 1400

ارسال مقاله (اختیاری)

فهرست مقالات منتخب

عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در راستای سند چشم ‌انداز دانشگاه در سال ۱۳۹۹ دکتر حسن تبیانیان-فرهاد نیک نهاد-رهام حیدری-محمد اسماعیل صادقی
مدیریت عملکرد در شرایط متغیر امروزی دکتر علی رجب زاده
مدیریت سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر چرخه SDLC دکتر حسن هژبرافکن
ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد فازی نوع دوم- مطالعه موردی: شرکت ریل پرداز سیستم سیدحمیدرضا آقامیری
چگونه در سازمان کوچینگ کنیم؟ دکتر حسن فرضی
شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد جهت پرداخت پاداش دکتر محسن فرجی
بررسی ارزیابی توان اجرایی عملیاتی قبل از اجرا کنترل آینده نگر XQ دکتر سیدمحمد اعرابی
مدیریت عملکرد در سازمان های آینده محور دکتر سعید خزایی
علل رفتار زیرآب زنی در سازمان ‌های بخش دولتی عبدالقادر تکه ئی-احترام دربان
نقش طبقه بندی مشاغل در عملکرد کارکنان سیدمرتضی میرپور
طراحی بازی مدیریتی در کانون های ارزیابی دکتر مجید سلیمی
قواعد بازخورد در مدیریت عملکرد محمد حبیبی
آسیب شناسی علل کاهش کارایی و اثربخشی کانون های ارزیابی در ایران (سطوح مدیران ارشد) دکتر حمزه جمشیدی
استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های دانش محور دکتر اباصلت خراسانی
ویژگی های شاخص های ارزیابی عملکرد از سه منظر (شغل، اهداف، رفتار) مهندس آرمین خوشوقتی
برنامه ریزی عملکرد کارکنان دکتر داریوش غلام زاده
چگونه کانون ارزیابی اثربخش طراحی و پیاده سازی کنیم؟ دکتر محبوبه معماری
چالش های اجرایی طراحی و پیاده سازی سیستم عملکرد پایدار در شرکت ها پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیلانی

نویسندگان محترم مقالات،
در صورت تایید مقاله و
( درخواست کتاب مجموعه مقالات علمی و یا گواهینامه تایید علمی پژوهشی مقاله )،

با ما تماس بگیرید:
88880693-94 (021)

*در گواهینامه صادره، نام تمامی نویسندگان درج خواهد شد.