ارسال مقاله (اختیاری)

دهمین کنفرانس آنلاین آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
چهارشنبه و پنج شنبه - 28 و 29 آبان 1399

فهرست مقالات منتخب

بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی دکتر حیدر امیران
دسته بندی اقدامات توسعه سرمایه های انسانی در شرایط دورکاری (مطالعه موردی شرکت داتین) مهندس سیدحامد حسینی نژاد
شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد روش دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) هیرش سلطان پناه-فرید یوسفی نژاد-سارا سلیمی
فنون مصاحبه آنلاین دکتر عباس غفاری
تاب آوری سازمان ها و رفع چالش های ارتباطی دکتر سعید خزایی
افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار دکتر مصطفی جعفری
بررسی ساز و کارهای کارتیمی و شیوه های مدیریت ارتباطات کارکنان در شرایط دورکاری فاطمه تاجیک-فریده قیطاسی
مدیریت عملکرد کارکنان دورکار با رویکرد کوچینگ سازمانی دکتر حسن فرضی
بررسی الزامات سازگاری سازمان ها برای دوام در دوران کرونا (با تاکید بر فعالیت های شرکت برق منطقه ای خراسان) محمد طلوع خیامی-فرشاد موتمنی

نویسندگان محترم مقالات،
در صورت درخواست کتاب مجموعه مقالات علمی و یا گواهینامه تایید علمی پژوهشی مقاله،
می توانند در زمان اداری با شماره تلفن های مرکز (آقای محمدی) تماس حاصل نمائید.

*در گواهینامه صادره، نام تمامی نویسندگان محترم درج خواهد شد
*هزینه هر کتاب مجموعه مقالات علمی 120.000 تومان و هزینه صدور هر گواهینامه تایید علمی پژوهشی 100.000 تومان می باشد.

(هزینه ارسال: رایگان)