نمایش دادن همه 167 نتیجه

افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

483,600 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

306,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

354,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

783,600 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

546,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

342,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

369,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

705,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

291,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

356,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پکیج فیلم DVD آموزشی یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

1,572,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ثبت نام اینترنتی در یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی (بخش آنلاین)

2,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین دوره آنلاین مدیریت منابع انسانی پیشرفته

403,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

272,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

244,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

283,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

653,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

436,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

273,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

295,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

564,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

232,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

284,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود پکیج فایل آموزشی یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی

1,310,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان های تولیدی و خدماتی طراحی نرم افزار آن

44,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی انگیزش و جبران خدمات و اعطای پاداش

77,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی و راهکارهای اجرائی آن

36,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران

86,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آسیب شناسی نسل های سازمانی با رویکرد اخلاقی

54,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش از طریق سرایت رفتار همکاران بر یکدیگر، یک راهبرد کاربردی

30,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم آموزش بدهیم که آموزش ندهیم

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اثربخش نمودن داده کاوی (Data Mining) در مدیریت منابع انسانی

132,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اجرای سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای روش امتیازی (شغل و شاغل) (مطالعه موردی شرکت بیمه سامان)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم اعتیاد و آسیب شناسی آن در منابع انسانی

34,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم افزایش روحیه کار تیمی سازمان ها در شرایط اضطرار

134,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم انگیزه و اعتماد کارکنان در بهره وری منابع انسانی سازمان ها

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بازنگری برنامه استراتژیک منابع انسانی

125,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی آینده منابع انسانی

79,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی رابطه متقابل دلبستگی سازمانی و ارتقای برند منابع انسانی و کارفرما (مطالعه موردی)

72,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی راهکارهای ارتقای شایستگی کارکنان در سازمان های پیشرو

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی سیستم جذب و نگهداشت کارکنان

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های پیشرفته منابع انسانی و آسیب شناسی وضع موجود

63,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی مدل های تحول از مدیریت اداری به مدیریت منابع انسانی

76,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جبران خدمات در تحولات پیش رو

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نظام جدید جانشین پروری و ارزشمندسازی کارکنان

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

108,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بررسی نقش شایسته سالاری در مدیریت و انتخاب مدیران

47,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم بهره وری منابع انسانی برای بقا و پویایی سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم پیاده سازی مدل MARS در رفتار سازمانی سازمان

93,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تاب آوری سازمان ها و رفع چالش های ارتباطی

129,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تحلیل فرآیندهای منابع انسانی برای کمک به سودآوری سازمان

124,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم تشریح مدل راهکارهای اجرائی توانمندسازی منابع انسانی ایران

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه سرمایه انسانی با روش ارشادی (Mentoring)

115,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم توسعه منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان (مورد کاوی شرکت همکاران سیستم)

53,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش سازمان و منابع انسانی با نسل های موجود در یک سازمان (شکاف بین نسلی)

97,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های بومی مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایرانی

68,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چالش های مدیریت منابع انسانی برای کارکنان متولدین دهه 70

82,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چرا آموزش های سازمانی به اندازه ای که انتظار داریم اثربخش نیست

64,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونگی تاثیرگذاری مدیران منابع انسانی بر مدیران ارشد سازمان ها

44,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه حس تعلق شغلی کارکنان را افزایش دهیم؟

58,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم چگونه کارکنان عاشق شغل در سازمان داشته باشیم

47,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم درس هایی از مربیان برای مدیریت منابع انسانی

72,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم دسته بندی اقدامات توسعه سرمایه های انسانی در شرایط دورکاری (مطالعه موردی شرکت داتین)

64,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رفتار سازمانی در کشورهای توسعه یافته

74,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رهبری منابع انسانی

135,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم رویکرد چابک سازی سازمان در منابع انسانی (Agile HR)

96,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم ساخت یک تیم خوب فوتبال در یک سطح حرفه ای از نقطه نظر فنی

51,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم شایستگی های مدیران و راهبران پایدار سازمان ها (نیاز، الزام و وجه رقابت آینده)

133,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران-مطالعه موردی

66,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم طراحی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم غلبه بر موانع مربی گری در مدیریت عملکرد، پیشنهاد رویکردی استراتژیک

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرآیند و مهارت های مربی گری در سازمان ها

65,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فرهنگ سازمانی، پدیده ای که باید با آن ساخت یا می توان آن را ساخت

63,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم فنون مصاحبه آنلاین

73,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد Gamification در منابع انسانی

129,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کاربرد نظریه تلنگر در جلب مشارکت و ارتقای سطح درگیری افراد (مطالعه موردی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا)

58,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم کارکنان چرا می آیند؟ چرا می مانند؟ چرا می روند؟

36,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم گذر از چالش دورکاری

60,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل تحول از مدیریت اداری به رهبری سرمایه های انسانی (مطالعه موردی)

52,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدل های کوچینگ برای مدیران و مدیران در نقش کوچ

144,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیر با هوش هیجانی

144,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیران منابع انسانی و چالش بازاریابی داخل

71,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت اخلاقی منابع انسانی، شرط تعالی سازمانی

51,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک منابع انسانی

49,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رویکرد حاکمیت شرکتی

45,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت راهبردی منابع انسانی با تاکید و توجه به حضور نسل جوان در سازمان ها

48,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد با رویکرد مربی گری ( مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان )

62,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد کارکنان دورکار با رویکرد کوچینگ سازمانی

66,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت عملکرد منابع انسانی و اثربخشی در سازمان

50,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت منابع انسانی و رهبری سازمان

54,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مدیریت هوش، استعداد و شایستگی در سازمان ها

84,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مربی گری از طریق ارائه بازخور موثر

38,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم مربی گری، منش رهبری-ارائه نتیجه مطالعه مدیران درگیر بحران در عرصه بین المللی

85,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نظام جبران خدمات بهره ور در شرایط ویژه اقتصادی مبتنی بر مدل TTM (مورد کاوی شرکت CINERE)

67,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نظام عملیاتی سنجش رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش قابلیت های 10 گانه مدیران منابع انسانی در مدیریت سازمان های پیچیده کسب و کار

46,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل فیلم نقش مدیریت منابع انسانی در بحران

100,100 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله آسیب شناسی عدم پذیرش استقرار سیستم مدیریت عملکرد از سوی کارکنان یک شرکت لیزینگ خودرو

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایرانی

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله اثر برخی پیشایندهای فردی و سازمانی بر طفره روی مجازی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله امکان سنجی پیاده سازی داشبورد مدیریت یکپارچه فرآیندهای یادگیری مبتنی بر استاندارد ISO 29990 (مورد کاوی شهرداری تهران)

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی الزامات سازگاری سازمان ها برای دوام در دوران کرونا (با تاکيد بر فعاليت های شرکت برق منطقه ای خراسان)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی پیشرفت نوآوری با استفاده از شاخص های نوآوری جهانی(GII) در مبحث سنجش اثربخشی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدارسازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی تأثیر مولفه های نظم، ترتیب، انظباط و استانداردسازی نظام آراستگی 5s بر کیفیت زندگی کاری

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش در افزایش بهره وری منابع انسانی

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان سازمان بهزیستی کشور

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی ساز و کارهای کارتیمی و شیوه های مدیریت ارتباطات کارکنان در شرایط دورکاری

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی علل ترس و اثرات آن بر مدیران و سازمان‌ ها

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی نقش بکارگیری فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی با هدف ارتقاء کارکنان

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی نقش تعدیل گر سرمایه روانشناختی بر رابطه ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی)

36,400 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پویایی تیم و افزایش بهره وری در سازمان

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی نقش و عوامل مؤثر عملکرد تیم ‌های کاری در سازمان

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت موجود انتقال آموزش به محیط کار

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله پیاده سازی طرح رضایت سنجی کارکنان در یک شرکت تولیدی

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تئوری و تمرین ساختار مدیریت برنامه: روش مفهومی و كاربردی

33,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تاثیر روان شناسی مثبت گرا بر سرمایه های فکری سازمان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تاثیر فرهنگ تعهد مدیریت ایمنی برعملکرد ایمنی با توجه به نقش میانجی ایجاد محیط ایمن و مهندسی همزمان (مطالعه موردی: کارکنان سازمان توزیع نیروی برق استان گیلان)

20,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله تهدید ها و فرصت های مدیریت منابع انسانی برای آینده كسب و كار سازمان ها با شناسایی چالشهای فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن

33,800 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله رابطه استرس شغلی و تاب آوری با سلامت روانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله شناسایی عوامل موثر بر تکریم ارباب رجوع در شهرداری های کلانشهر کشور (مورد کاوی شهرداری تهران)

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد روش دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

18,200 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله مروری بر رضایت شغلی از نظر منابع خارجی و داخلی با تأکید بر مشارکت کارکنان

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نظریه سرمایه انسانی: مفاهیم مربوط به توسعه آموزش

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در ارتقای بهره وری کارکنان سازمان ها

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش آموزش و ضرورت آن در بهره وری منابع انسانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش آموزش و فرهنگ ایمنی در پیشگیری از حوادث محیط کار

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش آموزش و مهارت در اشتغال و تولید

16,900 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش نظام پیشنهادها در توسعه سرمایه های انسانی

11,700 تومان
افزودن به سبد خرید

دانلود فایل مقاله نقش و جایگاه نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی

6,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله آسیب شناسی منابع انسانی

9,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی ارتباط بین مولفه های تاب آوری سازمانی با موفقیت و تداوم کسب و کار بانک ها (مطالعه موردی : بانک آینده)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد و تعهدات کارکنان سازمان

15,600 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه تسهیم دانش و فراموشی سازمانی هدفمند با سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با حفظ و نگهداری نیروی انسانی در شرکت های مواد غذایی فعال در شهرستان تبریز (مطالعه موردی: شیرین عسل)

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بررسی شاخص منابع انسانی و زیر شاخص های مربوطه به ایران بر پایه شاخص های نوآوری های جهانی GII-Global Innovation Index

10,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله بهبود و تحول در مدیریت منابع انسانی

13,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تاثیر منابع انسانی بر بهره وری و پویایی سازمان

23,400 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تبیین اثرگذاری بازخورد شغلی بر یادگیری شغلی، خودکارآمدی و عملکرد شغلی ( مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی شهر تهران)

24,700 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تحلیل گری منابع انسانی در سازمانها

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین الگوی کاربردی در زمینه ابقای نیروی انسانی در شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تدوین و استقرار نظام پیشنهادات در سازمان تولیدی (مطالعه موردی ایران خودرو خراسان)

14,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله تعهد شغلی کلید توسعه پایدار

9,100 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله چارچوب ماژول های مدیریتی مدل تعالی منابع انسانی

7,800 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله شناخت و ایجاد تیم های اثربخش

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت منابع انسانی پایدار با رویكرد معادلات ساختاری و تفسیری جهت كاهش آسیب پذیری نیروی انسانی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

27,300 تومان
افزودن به سبد خرید

فایل مقاله مدیریت، برنامه ریزی و اجرای توسعه مدیران و نظام جانشین پروری در منابع انسانی سازمان ها

19,500 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب آموزشی راهنمای اجرای عملیاتی

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

5,965,000 تومان
-22%
افزودن به سبد خرید

فول پکیج فیلم DVD های آموزشی (ویژه مدیران)

22,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

فول پکیج مدیریت منابع انسانی پیشرفته

484,000 تومان