مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان

با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای فعالیت خود را با شماره ثبت 309789 در تاریخ 86/06/13 با هدف آموزش علاقندان حوزه های مدیریت، همچنین مدیران و کارکنان مجموعه های خدماتی و تولیدی کشور آغاز نموده است و با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی در طول سال، زمینه را برای یادگیری آنان فراهم ساخته است.

آینده نگری این مرکز، برگزاری دوره های مدیریت منابع انسانی، آموزش، دانش، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان، بازاریابی، فروش، خرید، تولید، کیفیت، بهره وری، مالی، تدارکات داخلی، بازرگانی خارجی، انبارداری و کنترل پروژه می باشد.

این مرکز همواره در طول سال، فرم های ارزیابی دوره های آموزشی را در حین برگزاری تهیه و در دسترس مدیران کشور و همچنین شرکت کنندگان قرار می دهد تا کمبودهای برگزاری را از نظر علمی و اجرائی بررسی و بهبود دهد.

از دیگر فعالیت های این مرکز علاوه بر برگزاری آموزش های مدیریتی و ثبت نام برای این دوره ها به صورت حضوری و یا اینترنتی، فروش محصولات آموزشی در قالب کتاب مقالات و فیلم آموزشی به صورت حضوری و اینترنتی می باشد که در این راستا امتیاز نماد الکترونیکی کشور ایران برای این مرکز صادر گردیده است.

در ذیل به عناوین دوره های آموزشی برگزار شده توسط این مرکز اشاره شده است:

ردیف سال برگزاری عنوان کنفرانس / همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 1387 کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای

 

11 و 12 تیر / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه
2 1387 اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

7 و 8 بهمن / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه
   
3 1388 دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

2 و 3 آذر / تهران – هتل المپیک
   
4 1389 اولین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات

 

5 و 6 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش
5 1389 سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

26 و 27 بهمن / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش
   
6 1390 اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

 

16 شهریور / تهران – دانشگاه تربیت مدرس
7 1390 دومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات

 

2 و 3 آبان / تهران – هتل المپیک
8 1390 چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

29 و 30 بهمن / تهران – هتل المپیک
   
9 1391 اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 

28 و 29 تیر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش
10 1391 دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

 

12 و 13 مهر / تهران – دانشگاه تربیت مدرس
11 1391 سومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات

 

3 و 4 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
   
12 1392 پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

30 و 31 مرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
13 1392 اولین همایش ارزیابی عملکرد مدیران

 

11 و 12 آبان / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
14 1392 دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 

29 و 30 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
   
15 1393 اولین همایش مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

22 خرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
16 1393 ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

2 و 3 شهریور / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
17 1393 دومین همایش ارزیابی عملکرد مدیران

 

30 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی فرهیختگان
18 1393 چهارمین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات

 

17 دی / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
19 1393 سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 

6 اسفند / تهران –  مرکز همایش های بین المللی نیایش
   
20 1394 دومین همایش مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

2 خرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
21 1394 سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش 2 شهریور / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
22 1394 چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 16 مهر / تهران – دانشگاه شهید بهشتی
23 1394 سومین همایش ارزیابی عملکرد مدیران 8 اسفند / تهران – دانشگاه شهید بهشتی
   
24 1395 پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 

31 تیر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش
25 1395 چهارمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران 22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
26 1395 هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت

 

22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
27 1395 ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 

5 اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی
   
28 1396 پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان 4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
29 1396 چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش 4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
30 1396 هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
31 1396 پنجمین کارگاه آموزشی مدیریت تولید و عملیات 13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
32 1396 اولین کارگاه آموزشی مدیریت خرید و تدارکات 13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
33 1396 دوره آموزشی مدیریت مذاکرات بین المللی و بازرگانی خارجی 9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
34 1396 کارگاه آموزشی مدیریت انبارداری و کنترل موجودی 9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
35 1396 همایش مدیریت جذب و استخدام 12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
36 1396 هشتمین دوره آموزشی مدیریت بهره وری و کیفیت 12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
37 1396 دوره آموزشی مدیریت مالی و حسابداری 12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
38 1396 سومین کارگاه آموزشی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه 15 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
   
39 1397 هشتمین سمینار آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
40 1397 دومین کارگاه آموزشی مدیریت خرید و تدارکات داخلی 27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
41 1397 اولین سمینار توسعه مدیریت آموزش 28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
42 1397 ششمین کارگاه آموزشی مدیریت تولید و عملیات 28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
43 1397 ششمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان 12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا
44 1397 دومین سمینار آموزشی مدیریت مالی و حسابداری 12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا
45 1397 سمینار آموزشی مدیریت دانش 13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا
46 1397 چهارمین کارگاه آموزشی مدیریت پروژه 13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا
   
47 1398 نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 19 و 20 تیر / تهران – دانشگاه الزهرا
48 1398 هفتمین همایش ارزیابی عملکرد 23 و 24 آذر / تهران – دانشگاه الزهرا