مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان (تاماپ)

با برخورداری از تیمی مجرب و حرفه ای فعالیت خود را از تاریخ 13/09/1386 با هدف آموزش حوزه های مختلف مدیریت، در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی آغاز نموده است، و در طول این مدت با دعوت از بهترین مدرسان ایرانی و بین المللی به دوره های آموزشی و کنفرانس های، زمینه و بستر مناسب را برای افزایش دانش مدیران و علاقمدان حوزه مدیریت فراهم ساخته است.

 

دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی، مکانی برای تبادل نظر و گفتگو میان افراد متخصص است و آینده نگری این مرکز، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با عناوین مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید، مدیریت بهره وری و کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت جذب و استخدام، مدیران آموزش، مدیریت مالی و حسابداری، بازرگانی بین المللی، مدیریت خرید و تدارکات داخلی، مدیریت انبارداری و کنترل موجودی، مدیریت دانش می باشد.

این مرکز همواره پس از برگزاری این دوره های آموزشی، به بررسی فرم های ارزیابی که در دسترس مدیران و شرکت کنندگان قرار داده است می پردازد تا کمبودهای برگزاری را از نظر علمی و اجرائی بهبود ببخشد.

 

از دیگر فعالیت های این مرکز، راه اندازی فروشگاه اینترنتی و پشتیبانی 24 ساعته این تارنما می باشد که در آن، علاقمندان می توانند جهت دسترسی آسان به دوره های آموزشی کوتاه مدت به ثبت نام اینترنتی و یا خرید مقالات و فیلم آموزشی سخنرانی اساتید بپردازند.

رامتین اخلاقی

رئیس هیئت مدیره

علی اخلاقی

مدیر عامل

در قسمت ذیل به عناوین دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا کنفرانس های ملی و بین المللی برگزار شده توسط این مرکز اشاره شده است:

1387

11 و 12 تیر / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای
1

7 و 8 بهمن / تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

اولین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
2

1388

2 و 3 آذر / تهران – هتل المپیک

دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
3

1389

5 و 6 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

اولین کنفرانس مدیریت تولید
4

26 و 27 بهمن / تهران – مرکز همایس های بین المللی نیایش

سومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
5

1390

16 شهریور / تهران – دانشگاه تربیت مدرس

اولین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
6

2 و 3 آبان / تهران – هتل المپیک

دومین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
7

29 و 30 بهمن / تهران – هتل المپیک

چهارمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
8

1391

28 و 29 تیر / تهران-مرکز همایش های بین المللی نیایش

اولین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
9

12 و 13 مهر / تهران-دانشگاه تربیت مدرس

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
10

3 و 4 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سومین کنفرانس مدیریت تولید
11

1392

30 و 31 مرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پنجمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
12

11 و 12 آبان / تهران – مرکز هماش های بین المللی رازی

اولین همایش ارزیابی عملکرد
13

29 و 30 بهمن / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
14

1393

22 خرداد / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین کنفرانس مدیریت پروژه
15

2 و 3 شهریور / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ششمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
16

30 مهر / تهران – مرکز همایش های بین المللی فریختگان

دومین همایش ارزیابی عملکرد
17

17 دی / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چهارمین کنفرانس مدیریت تولید
18

6 اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

سومین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
19

1394

2 و 3 آذر/ تهران – هتل المپیک

دومین کنفرانس مدیریت پروژه
20

2 و 3 آذر/ تهران – هتل المپیک

سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
21

2 و 3 آذر/ تهران – هتل المپیک

چهارمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
22

8 اسفند / تهران – دانشگاه شهید بهشتی

سومین همایش ارزیابی عملکرد
23

1395

31 تیر / تهران – مرکز همایش های بین المللی نیایش

پنجمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
24

22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

چهارمین همایش ارزیابی عملکرد
25

22 دی / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

هفتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
26

5 اسفند / تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی

ششمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
27

1396

4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پنجمین همایش ارزیابی عملکرد
28

4 مهر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چهارمین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
29

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

هفتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
30

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پنجمین کنفرانس مدیریت تولید
31

13 آذر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات
32

9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین کنفرانس بازرگانی بین المللی
33

9 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین کنفرانس مدیریت انبارداری
34

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین همایش مدیریت جذب و استخدام
35

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

هشتمین کنفرانس مدیریت بهره وری و کیفیت
36

12 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین همایش مدیریت مالی و حسابداری
37

15 اسفند / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سومین کنفرانس مدیریت پروژه
38

1397

27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

هشتمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
39

27 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دومین کنفرانس مدیریت خرید و تدارکات
40

28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اولین کنفرانس مدیران آموزش
41

28 تیر / تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ششمین کنفرانس مدیریت تولید
42

12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

ششمین همایش ارزیابی عملکرد
43

12 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

دومین همایش مدیریت مالی و حسابداری
44

13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

اولین کنفرانس مدیریت دانش
45

13 دی / تهران – دانشگاه الزهرا

چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه
46

1398

19 و 20 تیر / تهران – دانشگاه الزهرا

نهمین همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
47

23 و 24 آذر / تهران – دانشگاه الزهرا

هفتمین همایش ارزیابی عملکرد
48